Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Adatvédelmi nyilatkozat

Az adatok kezelésével összefüggésben Szarvas Éva (e.v.) /továbbiakban, mint Szolgáltató/ mint adatkezelő ezúton tájékoztatja a https://csaladallitas-balaton.eoldal.hu// (továbbiakban: Weboldal) látogatóit a weboldal működésével és szolgáltatásaival kapcsolatban kezelt személyes adatokról, az adatkezelő személyéről és adatairól, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Ön, mint Felhasználó a Weboldal használatával, valamely szolgáltatásának igénybevételével, a reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresésre (pl. hírlevélre ) történő regisztrációval, illetve ezek kezdeményezésével hozzájárul, hogy személyes adatai kezelésére a jelen Adatkezelési Szabályzat rendelkezései szerint kerüljön sor.

I. Adatkezelő, adatfeldolgozó

Weboldal szolgáltatásai

Adatkezelő: Szarvas Éva (e.v.)
Székhely: 1033 Budapest, Folyamőr u. 4.
Adószám: 67679609-1-21

Ügyfélszolgálati email cím: szarvaseva.mail(kukac]gmail(pont)com

II. Fogalmak

Az Adatkezelési Szabályzatban használt kifejezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni.

Érintett:
bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

Személyes adat:
az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Különleges adat:
a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

Hozzájárulás:
az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

III. Adatkezelés elvei, jogalapja

1.) A Szolgáltató a rögzített személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal – így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel –, az adatvédelemre vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, uniós jogi aktusokkal és egyéb irányadó jogszabályokkal összhangban, a jelen tájékoztatónak megfelelően kezeli.
2.) A Weboldal működésével és szolgáltatásaival kapcsolatos adatkezelés során a személyes adatok felvétele és kezelése az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul.
3.) A Felhasználó a hozzájárulást a hírlevélre történő regisztrációval illetve a Weboldalon található bármely szolgáltatás igénybevételével adja meg.
4.) A Felhasználó a hozzájárulást a Weboldalon meghirdetett szolgáltatások valamint infotermékek vonatkozásában azok megrendelésével adja meg.
5.) A felvett személyes adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a Szolgáltató a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, illetve saját vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint a Felhasználó hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.
6.) Szolgáltató a tevékenysége és az adatkezelése során tudomására jutott különleges adatot a 2011. CXII. törvény 5.§ (2) törvényben meghatározottak szerint kezeli, többek között amennyiben az adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul.

IV. Kezelt adatok köre

1.) A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.
2.) A hírlevélre történő regisztráció szükséges feltétele az alábbi adatok kezeléséhez adott hozzájárulás: email cím, keresztnév.
3.) A Szolgáltatásokra történő regisztráció szükséges feltétele az alábbi adatok kezeléséhez adott hozzájárulás: vezetéknév és keresztnév, telefonszám, e-mail cím, cím, irányítószám (számlázási adatok).

V. Adatkezelés célja

1.) A regisztrációs adatok és a Felhasználói Tartalmak kezelésének célja a Weboldal szolgáltatásainak nyújtása és ennek keretében: a Felhasználók azonosítása, a többi Felhasználótól való megkülönböztetése, illetéktelenek személyes adatokhoz való hozzáférésének megakadályozása; a Felhasználói jogosultságok (a Felhasználó által igénybe vehető részszolgáltatások) azonosítása; a Felhasználóval való kapcsolattartás; a Szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet küldés; a Weboldal szolgáltatásainak fejlesztése.
2.) A Felhasználó a regisztráció során hozzájárulhat személyes adatai reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés (pl. hírlevél) céljából való felhasználásához.

VI. Adatkezelés időtartama

1.) A Szolgáltató a Felhasználó regisztráció véglegesítése hiányában 48 óráig kezeli az adatot, ezt követően az adat automatikusan törlésre kerül.
2.) A Szolgáltató a hozzájárulás visszavonásáig kezeli a Felhasználó személyes adatait reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkeresés céljából (hírlevél).
3.) A Weboldal szolgáltatásainak megszűnése illetve a regisztráció megszüntetése nem eredményezi a reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés küldéséhez adott hozzájárulás visszavonását, a hozzájárulást – megkeresés-típusonként (pl. hírlevél, stb.) – külön-külön szükséges visszavonni.
4.) A Szolgáltató az szarvaseva.mail(kukac]gmail(pont]com e-mail címre küldött panaszokat, kérdéseket és kéréseket a beküldéstől számított 3 hónapig tárolja, majd törli –a még folyamatban lévő ügyekben keletkezett levelezések kivételével.

VII. Adatok módosítása törlése, tiltakozás az adatkezelés ellen

1.) A regisztráció törlése az adatok módosítása az szarvaseva.mail(kukac]gmail(pont]com e-mail címen típusonként kezdeményezhető.
2.) A Felhasználó bármikor jogosult –a kötelező adatkezelés kivételével –az adatkezelés megtiltását kérni az szarvaseva.mail(kukac]gmail(pont]com email címre küldött levél útján.
3.) A Szolgáltató a regisztrációt, illetve az adatot 14 napon belül törli illetve módosítja.

VIII. Tájékoztatás kérése

1.) A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által a Weboldal szolgáltatásaival összefüggésben kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról az szarvaseva.mail(kukac]gmail(pont]com email címen.
2.) A Szolgáltató a Felhasználó kérelmére tájékoztatást ad a Felhasználóra vonatkozó, az adott szolgáltatással összefüggésben általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.
3.) A Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül adja meg a kért tájékoztatást.

IX. Naplózási adatok

Cookie
1.) A Cookie alkalmazása a böngésző megfelelő beállításainak kiválasztásával visszautasítható, ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy a Felhasználó nem fogja tudni használni a Weboldal összes funkcióját.
2.) A Szolgáltató a Weboldal működéséhez külső társaságokat vesz igénybe, akik a Szolgáltatótól függetlenül végzik tevékenységük.
3.) A Szolgáltató a Google Inc. Google Analytics, Google Adwords, Google Tag Manager, Facebook szolgáltatását használja. A Google Inc. és a Facebook cookie-kat és web beacont (web jelző) használ információgyűjtés céljából, valamint annak érdekében, hogy segítse a Weboldalhasználatának elemzését. Ezen Társaságok által gyűjtött információkat a fentiekkel összefüggésben (beleértve a Felhasználó IP-címét) a külső a Szolgáltatótól független szerverein tárolja.